Gregor Mattersberger---Chorleiter

Erhart Karl--- Sänger 1. Bass

Fischler Christof --- Sänger: Bass

Glatzl Alois ---Sänger: Tenor 2

Haider Georg ---Sänger: Tenor 1

Kohler Martin--- Sänger 1. Bass

Madl Bernhard ---Sänger: Bariton

Mimm Gerhard --- Sänger: Tenor 1

Payr Kurt --- Sänger: Bass

Pichler Walter --- Sänger: Tenor 2

Rainer Georg --- Sänger: Tenor 2

Wechner Hugo --- Sänger: Tenor1

Witting Udo --- Sänger: Tenor 1

Zauchner Hannes --- Sänger: Bariton

Zott Hans --- Sänger: Tenor 2

Please reload